top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 12

OM ADOPTION

1. Gud har beslutat att göra alla de som är rättfärdigade, i och för Hans ende Son Jesu Kristi skull, delaktiga i adoptionens nåd,1 genom vilken de inräknas i Guds barnaskara och åtnjuter alla friheter och förmåner som det innebär,2 får Hans namn på sig,3 tar emot adoptionens ande,4 får tillgång till nådens tron med frimodighet, och görs kapabla att ropa ”Abba, Fader”,5 får förbarmande,6 beskydd,7 försörjning8 och tuktan av Honom som av en Fader,9 men de blir aldrig bortkastade,10 utan förseglas ända till återlösningens dag,11 och tar i besittning alla löften som arvtagare till den eviga frälsningen.12


1 Ef 1:5; Gal 4:4,5;

2 Joh 1:12; Rom 8:17;

3 2 Kor 6:18; Upp 3:12;

4 Rom 8:15;

5 Gal 4:6; Ef 2:18;

6 Ps 103:13;

7 Ords 14:26; 1 Petr 5:7;

8 Hebr 12:6;

9 Jes 54:8, 9;

10 Klag 3:31;

11 Ef 4:30;

12 Hebr 1:14, 6:12

bottom of page