top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 14

OM FRÄLSANDE TRO

1. Trons gåva, som gör de utvalda kapabla till att tro och få sina själar frälsta, är Kristi Andes verk i deras hjärtan,1 och framarbetas vanligtvis genom Ordets tjänst;2 genom denna, och genom att man förrättar dop och Herrens nattvard, bön och andra medel som Gud förordnat, ökas och stärks den.3

 

1 2 Kor 4:13; Ef 2:8; 

2 Rom 10:14,17; 

3 Luk 17:5; 1 Petr 2:2; Apg 20:32


 

2. Genom denna tro håller en kristen allt, som än uppenbaras i Ordet, för att vara sant, för Guds egen auktoritet,4 samt förnimmer däri en excellens som överträffar alla andra skrifter och allting i världen,5 eftersom den frambär Guds ära i Hans egenskaper, Kristi excellens i Hans natur och tjänster och den helige Andes fullhet i Hans aktiva ingrepp: och så görs han kapabel att kasta sin själ på den sanning som han följaktligen tror på;6 och handlar dessutom annorlunda i fråga om allt som varje enskilt textavsnitt i frågan innefattar; böjer sig i lydnad till buden,7 bävar inför hoten8 och tar till sig Guds löften för detta liv och det kommande;9 men den frälsande trons principiella handlingar har omedelbar relation till Kristus: man godtar, tar emot och vilar på Honom allena för sin rättfärdiggörelse, helgelse och evigt liv, i kraft av nådens förbund.10

 

4 Apg 24:14; 

5 Ps 19:8-12, 119:72; 

6 2 Tim 1:12; 

7 Joh 15:14; 

8 Jes 66:2; 

9 Hebr 11:13; 

10 Joh 1:12; Apg 16:31; Gal 2:20; Apg 15:11


 

3. Denna tro må befinna sig i olika stadier, vara svag eller stark,11 men den är i sin minsta grad av ett annorlunda slag och natur, som alla andra frälsande skänker är, från den tro och allmänna nåd som tillfälliga troende har;12 och därför vinner den segern, även om den många gånger kan bli ansatt och försvagad,13 och växer i många upp till att de vinner en full visshet genom Kristus,14 som är både trons upphov och fullkomnare.15

 

11 Hebr 5:13,14; Matt 6:30; Rom 4:19,20; 

12 2 Petr 1:1; 

13 Ef 6:16; 1 Joh 5:4,5; 

14 Hebr 6:11,12; Kol 2:2; 

15 Hebr 12:2

bottom of page