top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 2

OM GUD OCH OM DEN HELIGA TREENIGHETEN

1. Herren vår Gud är en enda sann och levande Gud;1 vars existens är i och av Honom själv,2 oändlig i varande och fullkomlighet. Hans väsen kan inte begripas av någon annan än Han själv;3 Han är en helt ren ande,4 osynlig, utan kropp, delar eller känsel, den ende som besitter odödlighet och bor i det ljus som ingen människa kan nalkas.5 Han är oföränderlig,6 omätlig,7 evig,8 obegriplig, allsmäktig,9 helt obegränsad, helt helig,10 helt vis, helt fri, helt absolut; verkar allting enligt Sin egen oföränderliga och helt rättfärdiga viljas rådslut,11 till Sin egen ära.12 Han är helt kärleksfull, nådefull, barmhärtig, tålmodig, rik på godhet och sanning, förlåter oförrätt, överträdelse och synd; belönar de som flitigt söker Honom.13 Därtill är Han helt rättvis och fruktansvärd i Sina domar,14 hatar all synd,15 och frikänner ingalunda den skyldige.16


1 1 Kor 8:4,6; 5 Mos 6:4; 

2 Jer 10:10; Jes 48:12; 

3 2 Mos 3:14; 

4 Joh 4:24;

5 1 Tim 1:17; 5 Mos 4:15,16; 

6 Mal 3:6; 

7 1 Kung 8:27; Jer 23:23;

8 Ps 90:2; 

9 1 Mos 17:1; 

10 Jes 6:3;

11 Ps 115:3; Jes 46:10;

12 Ords 16:4; Rom 11:36;

13 2 Mos 34:6,7; Hebr 11:6;

14 Neh 9:32,33;

15 Ps 5:6,7;

16 2 Mos 34:7; Nah 1:2,32. Eftersom Gud har allt liv,17 all ära,18 godhet,19 salighet, i och av Sig själv, är Han ensam och för Sig själv alltillräcklig, inte i behov av någon varelse som Han skapat och utvinner inte någon ära från dem,20 utan uppvisar endast Sin egen ära i, genom, till och på dem. Han är den enda källan för all existens – av Honom, genom Honom och till Honom är allting,21 och Han utövar absolut envälde över alla skapade varelser, att göra genom dem, för dem eller på dem, vadhelst Han än behagar.22 I Hans ögon är allt öppet och uppenbart,23 Hans kunskap är obegränsad, ofelbar och oberoende av det skapade, så att ingenting är ovisst eller osäkert för Honom;24 Han är helt helig i alla Sina rådslut, i alla Sina verk,25 och i alla Sina befallningar; Honom tillhör, från änglar och människor, all tillbedjan,26 tjänst eller lydnad, som de, som skapelser, är skyldiga Skaparen, och allt Han vidare behagar kräva av dem.


17 Joh 5:26;

18 Ps 148:13;

19 Ps 119:68;

20 Job 22:2,3;

21 Rom 11:34-36;

22 Dan 4:29,31,32;

23 Hebr 4:13;

24 Hes 11:5; Apg 15:18;

25 Ps 145:17;

26 Upp 5:12-14

 

 

3. I denna gudomliga och oändliga Varelse är där tre verkliga personer: Fadern, Ordet eller Sonen och den helige Ande,27 ett i substans, makt och evighet, och var och en har hela den gudomliga substansen, men väsendet är odelat:28 Fadern är varken avlad av eller utgår ur någon; Sonen är av evighet avlad av Fadern;29 den helige Ande utgår ur Fadern och Sonen;30 alla är eviga, utan början, därför endast en Gud, som inte får delas i natur och varelse, utan åtskiljs av flera säregna relativa egenskaper och personliga relationer; och denna lära om Treenigheten är grunden för all vår gemenskap med Gud och trygga beroende av Honom.


27 1 Joh 5:7; Matt 28:19; 2 Kor 13:14;

28 2 Mos 3:14; Joh 14:11; 1 Kor 8:6;

29 Joh 1:14,18;

30 Joh 15:26; Gal 4:6


bottom of page