top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 27

OM DE HELIGAS GEMENSKAP

1. Alla heliga som är förenade med Jesus Kristus, deras huvud, genom Hans Ande, och tro, även om de inte genom detta gjorts till en person med Honom, har delaktighet i Hans goda karaktärsdrag, lidanden, död, uppståndelse och ära;1 och, eftersom de är förenade med varandra i kärlek, har de gemenskap i varandras gåvor och skänker,2 och är skyldiga att uträtta sådana plikter, offentligt och enskilt, på ett ordnat sätt, så att det befrämjar deras ömsesidiga goda, både i den inre och den yttre människan.3

1 1Joh 1:3; Joh 1:16; Fil 3:10; Rom 6:5,6;

2 Ef 4:15,16; 1 Kor 12:7; 3:21-23;

3 1 Thess 5:11,14; Rom 1:12; 1 Joh 3:17,18; Gal 6:102. På sin bekännelse är de heliga bundna att upprätthålla ett heligt brödraskap och gemenskap i gudsdyrkan, och i att utföra sådana andra andliga tjänster som bidrar till deras ömsesidiga uppbyggelse;4 som också i att underlätta för varandra i yttre ting efter deras många förmågor och behov.5 Även om denna gemenskap, enligt evangeliets principer, särskilt ska utövas av dem i förhållande till var de befinner sig, vare sig det är i familjer6 eller församlingar7 så ska den, närhelst Gud ger möjlighet till det, utsträckas till hela trons hushåll, även alla de som på varje plats åkallar Herren Jesu namn; men deras gemenskap med varandra som heliga tar inte bort eller inskränker på den rätt eller det förfogande som varje man har över sina egna ägodelar och egendomar.8

4 Hebr 10:24,25, 3:12,13;

5 Apg 11:29,30;

6 Ef 6:4;

7 1 Kor 12:14-27;

8 Apg 5:4; Ef 4:28

bottom of page