top of page

Baptistbekännelse från 1689​

"Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

Romarbrevet 10:10

Kapitel 8

OM KRISTUS MEDLAREN

1. Det behagade Gud, enligt Hans eviga syfte, att utvälja och utse Herren Jesus, Hans enfödde Son, i enlighet med det förbund som slöts mellan dem båda, att vara medlaren mellan Gud och människa;1 profeten,2 prästen,3 och kungen;4 huvudet och frälsaren för församlingen,5 arvtagare till allting,6 och världens domare;7 till vilken Han från hela evigheten gav ett folk att bli Hans avkomma och att av Honom, i tiden, bli återlösta, kallade, rättfärdigade, helgade och förhärligade.8

1 Jes 42:1; 1 Petr 1:19,20; 

2 Apg 3:22; 

3 Hebr 5:5,6; 

4 Ps 2:6; Luk 1:33; 

5 Ef 1:22,23; 

6 Hebr 1:2; 

7 Apg 17:31; 

8 Jes 53:10; Joh 17:6; Rom 8:30 

2.  Guds Son, den andre personen i den Heliga Treenigheten, som är sann och evig Gud, utstrålar Faderns ära, av en och samma substans och jämlik med Han som skapade världen, som uppehåller och styr allt som Han har skapat, tog, när tiden var inne, på Sig mänsklig natur, med alla dess väsentliga egenskaper och allmänna svagheter,9 dock utan synd;10 när Han blev avlad genom den helige Ande i jungfru Marias moderliv, när den helige Ande kom över henne: och den Högstes kraft vilade över henne; och han så blev till av en kvinna av Juda stam, av Abrahams och Davids säd, i enlighet med Skrifterna;11 på det sättet att två hela, fullkomliga och distinkta naturer oskiljaktigt förenades i en och samma person, utan förvandling, sammansättning eller sammanblandning; och denna person är sann Gud och sann människa. Ändå är Kristus en, den ende medlaren mellan Gud och människa.12

9 Joh 1:14; Gal 4;4; 

10 Rom 8:3; Hebr 2:14,16,17, 4:15; 

11 Matt 1:22, 23; 

12 Luk 1:27,31,35; Rom 9:5; 1 Tim 2:5 

3. Herren Jesus, i Sin mänskliga natur så förenad med den gudomliga, i Sonens person, blev övermåttan helgad och smord med den helige Ande,13 och har i Sig alla vishetens och kunskapens skatter;14 och i Honom behagade det Fadern att låta hela fullheten ta sin boning,15 med syftet att Han, då Han är helig, harmlös, obefläckad,16 och full av nåd och sanning,17 helt och hållet skulle rustas att uträtta sin tjänst som medlare och borgensman18 – en befattning Han inte tog åt Sig själv, utan kallades till av Sin Fader;19 som även lade all makt och dom i Hans hand, och gav Honom befallning att verkställa densamma.20

13 Ps 45:8; Apg 10:38; Joh 3:34; 

14 Kol 2:3; 

15 Kol 1:19; 

16 Hebr 7:26; 

17 Joh 1:14; 

18 Hebr 7:22; 

19 Hebr 5:5; 

20 Joh 5:22,27; Matt 28:18; Apg 2;36 

4. Denna tjänst tog Sig Herren Jesus högst villigt an,21 och för att kunna uträtta den föddes Han till att vara under lagen,22 och uppfyllde den fullkomligt, och genomgick straffet som vi förtjänade, som vi borde ha burit och genomlidit,23 när Han blev gjord till synd och förbannelse för vår skull;24 och till Sin själ uthärdade de allra svåraste sorger, och till Sin kropp de allra plågsammaste lidanden;25 blev korsfäst, dog och förblev i de dödas tillstånd, men utan att se någon förgängelse:26 och på tredje dagen uppstod Han från de döda27 med precis samma kropp som Han lidit i,28 med vilken Han också uppsteg till himlen,29 och där sitter vid Sin Faders högra sida och vädjar för vår sak,30 och ska återvända för att döma människor och änglar vid världens slut.31

21 Ps 40:8,9; Hebr 10:5-10; Joh 10:18; 

22 Gal 4:4; Matt 3:15; 

23 Gal 3:13; Jes 53:6; 1 Petr 3:18; 

24 2 Kor 5:21; 

25 Matt 26:37,38; Luk 22:44; Matt 27:46; 

26 Apg 13:37; 

27 1 Kor 15:3,4; 

28 Joh 20:25,27; 

29 Mark 6:19; Apg 1:9- 11;

30 Rom 8:34; Hebr 9:24; 

31 Apg 10:42; Rom 14:9,10; Apg 1:11; 2 Petr 2:4 

5. Genom Sin perfekta lydnad och offret av Sig själv, som Han genom den evige Ande en gång för alla frambar till Gud, har Herren Jesus fullständigt tillfredsställt Guds rättvisa,32 förvärvat försoning och införskaffat ett evigt arv i himmelriket, för alla de som Fadern har gett Honom.33

32 Hebr 9:14, 10:14; Rom 3:25,26; 

33 Joh 17:2; Hebr 9:15 

6. Även om lösensumman inte betalades av Kristus först förrän efter det att Han inkarnerats, förmedlades ändå dess förtjänst, verkan och fördelar till de utvalda i alla tider, successivt från världens begynnelse, i och genom de löften, förebilder och offer där Han uppenbarades och angavs vara den avkomma som skulle krossa ormens huvud;34 och Lammet som slaktats före världens grundläggning,35 då Han är den samma igår och idag och för all evig tid.36

34 1 Kor 4:10; Hebr 4:2; 1 Petr 1:10, 11; 

35 Upp 13:8; 

36 Hebr 13:8 

7.  När Kristus utför Sitt verk som medlare, handlar Han i enlighet med Sina båda naturer och gör genom vardera naturen det som är lämpligt för just denna; men eftersom personen är en enda är ibland det som är lämpligt för den ena naturen i Skriften tillskrivet benämningen på personens andra natur.37

37 Joh 3:13; Apg 20:28 

8. Kristus tillämpar och förmedlar, säkert och verksamt, den eviga återlösningen, till alla de som Han vunnit den för, när Han vädjar för deras sak;38 förenar dem med Sig själv genom Sin Ande, avslöjar för dem, i och genom Sitt Ord, frälsningens hemlighet, övertygar dem att tro och lyda,39 råder i deras hjärtan med Sitt Ord och Sin Ande,40 och besegrar alla deras fiender genom Sin allmakt och vishet,41 på sådana sätt och vis som är helt i harmoni med Hans underbara och outgrundliga fördelning; och allt av fri och absolut nåd, utan något villkor förutsett i dem för att få det.42

38 Joh 6:37, 10:15,16, 17:9; Rom 5:10; 

39 Joh 17:6; Ef 1:9; 1 Joh 5:20;

40 Rom 8:9,14;

41 Ps 110:1; 1 Kor 15:25,26;

42 Joh 3:8; Ef 1:8 

9. Denna tjänst som medlare mellan Gud och människa är endast Kristus lämpad till, Han som är profet, präst och kung för Guds församling; och den kan inte, varken i dess helhet, eller delvis, överföras från honom till någon annan.43

43 1 Tim. 2:5 

10. Detta antal och ordning av tjänster är nödvändig; för med avseende på vår okunskap har vi behov av Hans profetiska tjänst;44 och med avseende på vårt främlingskap från Gud och bristfällighet i de bästa av våra tjänster, behöver vi Hans prästerliga tjänst för att försona oss och ställa fram oss som godtagbara inför Gud;45 och med avseende på vår avoghet och fullständiga oförmåga att vända om till Gud, och för vår räddning och säkerhet från våra andliga moståndare, behöver vi Hans kungliga tjänst att övertyga, underkuva, dra, uppehålla, befria och bevara oss till Hans himmelska rike.46

44 Joh 1:18; 

45 Kol 1:21; Gal 5:17;

46 Joh 16:8; Ps 110:3; Luk 1:74,75

bottom of page