top of page

Följer din kyrka ett falskt evangelium? Bibliska principer för att fastställa sanningen

Uppdaterat: 28 jan.


ett falskt evangelium

I Galaterbrevet tar aposteln Paulus upp en kritisk fråga: existensen av “ett annat evangelium” (Gal 1:6). Han pekar på ett “falskt evangelium”, som sprids av vissa inom församlingen och orsakar förvirring och förvrängning av evangeliet om Kristus Jesus. Paulus varnar att dessa individer försöker isolera de troende för att locka dem till sin egen sak (Galaterbrevet 4:17), ett agerande som han ser som djupt problematiskt.


Det är viktigt att notera den skärpa med vilken Paulus hanterar denna fråga. Han uttrycker att den som förkunnar ett evangelium som avviker från det han har predikat, även om det skulle vara en ängel från himlen, ska betraktas som förbannad (Galaterbrevet 1:8-9). Denna upprepning av förbannelsen understryker vikten av att hålla fast vid det sanna evangeliet. Men vad utgör detta sanna evangelium?


För att besvara denna fråga, behöver vi inte spekulera, eftersom Paulus ger en tydlig redogörelse i resten av brevet. I denna text avser jag att systematiskt sammanfatta Galaterbrevets presentation av det sanna evangeliet. Detta kommer att ske genom att först beskriva det falska evangeliet och sedan jämföra det med det sanna evangeliet, för att belysa deras fundamentala skillnader. Denna analys kommer att användas för att definiera universella och tidlösa kännetecken för en falsk kristen vandring.


Min avsikt är att genom denna systematiska jämförelse inte bara förstå Galaterbrevets budskap bättre, utan även att ge insikt i hur vi kan identifiera och undvika missuppfattningar i vår egen tro. Genom att skärskåda dessa två evangelier, kan vi djupare förstå den kärna i evangeliet som Paulus arbetade så hårt för att bevara.


Särdrag hos ett falskt evangelium

I Galaterbrevet varnar aposteln Paulus för ett "annat evangelium", som i själva verket inte är något evangelium alls. Paulus beskriver i brevet flera särdrag hos detta falska evangelium:


 1. Rättfärdiggörelse genom laggärningar istället för genom tro (Galaterbrevet 1:6-7) I sin förvåning över galaternas snabba avvikelse från det evangelium de en gång accepterat, betonar Paulus vikten av att hålla fast vid det sanna evangeliet som han förkunnade. Han kritiserar en missuppfattning om rättfärdighet som söker vinnas genom att följa lagen istället för genom tro på Jesus Kristus. Denna omvändning från tro till laggärningar utgör inte bara ett grundläggande misstag utan också en förnekelse av evangeliet om frälsning genom nåd och kärlek i Kristus.

 2. Beroende av judiska ceremonier och traditioner (Galaterbrevet 2:16) Paulus framhåller att rättfärdighet inte kommer genom att följa lagen, utan genom tro på Jesus Kristus. Han identifierar en tendens i det "andra evangeliet" att övervärdera laggärningar, särskilt judiska ceremonier och traditioner, som en väg till rättfärdighet, vilket strider mot kärnan i det sanna evangeliet.

 3. Förnekande av Kristi fullkomliga verk (Galaterbrevet 3:1-3) I sin kritik mot galaternas tankesätt belyser Paulus deras misstag i att försöka fullborda i köttet det som började i Anden. Han pekar på att det "andra evangeliet" felaktigt förlitar sig på mänskliga ansträngningar istället för att erkänna och lita på Kristi fullbordade verk på korset.

 4. Återgång till slaveri under lagen (Galaterbrevet 4:9, 5:1) Paulus varnar för att återgå till “svaga och fattiga makter” enligt Folkbiblen 2015:s översättning. Den grekiska texten ger oss en djupare bild av vad aposteln avser när den talar om  "svaga och fattiga grundelement/grundprinciper (στοιχεῖα)" dvs. lagen och bli slavar under dem/den igen. Detta visar att det "andra evangeliet" uppmuntrar en återgång till laggärningar som ett medel för frälsning.

 5. Andens frukt kontra köttets gärningar (Galaterbrevet 5:16-26) I kontrast till det "andra evangeliet" som fokuserar på köttets gärningar, uppmanar Paulus till att leva i Anden och framhäver Andens frukt som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.


Det "andra evangeliet" som Galaterbrevet varnar för prioriterar laggärningar och mänskliga ansträngningar för att uppnå rättfärdighet framför en djupare tro på Kristus och ett liv levt i Anden. Detta budskap, som är felaktigt och vilseledande, står i skarp kontrast till det sanna evangeliet, som tydligt förkunnar att frälsningen är en gåva som mottas genom tro på Jesus Kristus. Detta sanna evangelium understryker att frälsning inte är ett resultat av egna ansträngningar, eller strikt efterlevnad av lagar och ceremonier. För att förstå och uppskatta det fulla djupet av detta budskap, ska vi nu utföra en systematisk analys av Galaterbrevets framställning av det sanna evangeliet.


Det sanna evangeliet

Efter en noggrann genomgång av Galaterbrevet har jag lyckats urskilja sex distinkta och avgörande egenskaper som tillsammans bildar kärnan i det sanna evangeliet. Dessa särdrag inte bara definierar evangeliet men erbjuder också en vägledning för hur vi kan förstå och leva ut vår tro på ett autentiskt sätt:


 1. Rättfärdiggörelse genom tro på Kristus (Galaterbrevet 2:16) I det sanna evangeliet framhålls att rättfärdighet inte uppnås genom att följa lagen, utan genom tro på Jesus Kristus. Detta utgör en nyckelkomponent i evangeliet och visar på att rättfärdighet inför Gud inte är något vi kan uppnå genom egna ansträngningar eller laglydnad. Istället är det en gåva från Gud, som vi mottar genom vår tro och tillit till Kristus och Hans verk på korset. Denna revolutionerande idé skiftar fokus från mänskliga ansträngningar till Guds nåd och lägger grunden för en djup och personlig relation med Gud.

 2. Kristus bor i de troende (Galaterbrevet 2:20) Paulus beskriver en omvandlingsprocess som påbörjas när vi accepterar Kristus. Det är inte längre vi som lever, utan Kristus som lever i oss. Vårt liv i kroppen förvandlas till ett liv i tro på Guds Son, vilket understryker vikten av vår relation och identitet i Kristus.

 3. Välsignelser genom tron, inte lagen (Galaterbrevet 3:14) Genom Kristus får alla människor, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, del av Guds välsignelser genom tron. Detta bryter med den judiska traditionens fokus på lagen och etnisk tillhörighet och öppnar upp för en inkluderande trosgemenskap.

 4. Troende är Guds barn (Galaterbrevet 3:26-29) Som troende på Jesus Kristus blir vi andligt adopterade som Guds barn, en identitet som överskrider alla mänskliga gränser och skiljelinjer. I Kristus upphävs skillnader som judar och greker, slav och fri, man och kvinna, och vi förenas i Kristi kropp.

 5. Leva i Anden (Galaterbrevet 5:16-25) Paulus uppmanar oss att leva i Anden, vilket innebär att styra vårt liv enligt Guds Helige Andes ledning snarare än enligt våra egna begär och impulser som leder till synd.

 6. Bära varandras bördor (Galaterbrevet 6:2) Att aktivt hjälpa och stödja varandra i svåra tider är inte bara en god gärning, utan ett sätt att uppfylla Kristi lag om kärlek. Genom att bära varandras bördor lever vi ut kärleksbudet och stärker gemenskapen i Kristus.


Dessa punkter speglar de centrala teman som framträder i Galaterbrevet, vilka tillsammans bildar en helhetlig bild av det sanna evangeliet. Låt oss nu gå vidare mmed att jämföra det falska och det sanna.


Jämförelse av det falska kontra det sanna evangeliet 

När vi utforskar Galaterbrevet och jämför det falska med det sanna evangeliet, upptäcker vi fundamentala insikter som är avgörande för vår förståelse av den kristna tron. Denna jämförelse är viktig för att tydligt skilja mellan sanning och missförstånd i vår tro. Låt oss djupdyka i de främsta olikheterna:


1. Grunden för rättfärdighet

Det sanna evangeliet: Rättfärdighet uppnås genom tro på Jesus Kristus (Galaterbrevet 2:16). Det är en gåva från Gud, inte resultatet av våra egna ansträngningar.

  

Det Falska evangeliet: Förespråkar att rättfärdighet uppnås genom egna ansträngningar och laggärningar, vilket motsäger budskapet om rättfärdiggörelse genom tro.


2. Rollen som lagen spelar

Det sanna evangeliet:  Lagen är en vägledare som leder oss till Kristus, men inte ett medel för frälsning (Galaterbrevet 3:24).


Det Falska evangeliet:  Betonar betydelsen av att följa lagen (särskilt judiska ceremonier och traditioner) som ett sätt att vinna Guds gunst.


3. Livet i Anden kontra köttet

Det sanna evangeliet: Uppmanar till ett liv i Anden, vilket återspeglas genom Andens frukt (Galaterbrevet 5:22-23).


Det Falska evangeliet:  Fokuserar på köttets gärningar och mänskliga ansträngningar, vilket leder bort från Andens ledning.


4. Kristus roll

 Det sanna evangeliet:  Jesus Kristus är central, och Hans fullbordade verk på korset är grundläggande för frälsningen (Galaterbrevet 2:20).


Det Falska evangeliet:  Tenderar att marginalisera Kristi betydelse, istället framhäver det mänskliga insatser och efterlevnaden av olika regler.


5. Identitet och gemenskap

Det sanna evangeliet:  I Kristus finns ingen skillnad mellan judar och greker, slav eller fri, man och kvinna; alla är ett i Kristus Jesus (Galaterbrevet 3:28).


Det Falska evangeliet: Kan leda till splittring och exklusivitet baserad på efterlevnaden av särskilda lagar eller traditioner.


Sammanfattningsvis ger Galaterbrevet en klar bild av de avgörande skillnaderna mellan det sanna och det falska evangeliet. Det sanna evangeliet betonar rättfärdiggörelse genom tro, Kristi centrala roll, ett liv i Anden, och enhet i Kristus. Detta står i skarp kontrast till det falska evangeliet som fokuserar på mänskliga ansträngningar, laggärningar, och splittring. Låt oss nu gå vidare med att formulera mer tidlösa kriterier som hjälper oss att känna igen detta andra evangeliet i våra moderna församlingar.


SANN EVANGELIUM

FALSK EVANGELIUM

Rättfärdiggörelse genom tro

Mänskliga ansträngningar

Lagen är en vägledare som leder oss till Kristus

Följa lagen (särskilt judiska ceremonier och traditioner) som ett sätt att vinna Guds gunst

Ett liv i Anden

Köttets gärningar och mänskliga ansträngningar

Jesus Kristus är central, och Hans fullbordade verk på korset

Marginalisera Kristi betydelse, istället framhäver det mänskliga insatser och efterlevnaden av olika regler

Alla är ett i Kristus Jesus

Splittring och exklusivitetTidlösa kännetecken för ett falskt evangelium 

Vi står inför en viktig uppgift: att utifrån Galaterbrevets insikter formulera tidlösa kriterier för att skilja det sanna evangeliet från falska läror. Min metod för att uppnå detta bygger på en analytisk granskning av skillnaderna mellan dessa två evangelier. Genom detta tillvägagångssätt kan vi identifiera unika egenskaper som tydligt markerar gränsen mellan äkthet och bedrägeri inom kristen tro. Denna metod bidrar inte bara till en djupare förståelse av Galaterbrevets specifika kontext, utan erbjuder även tidlösa insikter för att urskilja sanningen i vår tro.


Innan vi fördjupar oss i dessa kriterier, är det dock viktigt att beakta metodens styrkor och svagheter. Dess fördelar ligger i dess fasta förankring i Bibeln och dess relevans genom tiderna, vilket ger en klar vägledning i undervisningen och ett effektivt verktyg för att avslöja och bekämpa förfalskade läror. Samtidigt måste vi vara medvetna om potentiella fallgropar såsom överförenkling, subjektiva tolkningar, skillnader i historisk och nutida kontext, och risken att andra viktiga bibliska texter förbises i vår analys.


Tidlösa kännetecken för urskillning av ett falskt evangelium

Med dessa faktorer i åtanke, kan vi definiera tidlösa drag för ett falskt evangelium:


Regelstyrning över relation

Det falska evangeliet ersätter den personliga relationen med Gud, grundad på tro, med en strikt regelföljelse. Det går emot principen om rättfärdighet genom tro på Kristus.


Mänskliga ansträngningar över guds nåd

Detta kriterium framhäver hur det falska evangeliet fokuserar på mänskliga insatser och goda gärningar för rättfärdiggörelse, istället för att lita på Guds nåd genom Kristi verk.


Yttre skicklighet/prestation över inre förvandling

Här prioriteras yttre religiös skicklighet och ceremoniell efterlevnad framför en genuin inre förvandling genom Helige Andens verk.


Sekterism och exklusivitet

Det falska evangeliet leder till splittring och en känsla av exklusivitet, betonande efterlevnad av specifika läror eller traditioner.


Legalism över frihet

Detta kriterium visar på en legalistisk inställning till tro och levnad som begränsar den kristna friheten och förvandlar tron till en börda av regler.


Makt och kontroll över tjänande ledarskap

Ett falskt evangelium kan ta sig uttryck i ett ledarskap som fokuserar på makt och kontroll, snarare än på ett tjänande och ödmjukt ledarskap i Kristus anda.


Sammanfattande analys

Genom dessa kriterier framträder det tydligt att det sanna evangeliet handlar om en relation till Gud genom Jesus Kristus, förvandling genom den Helige Ande, och ett liv som präglas av kärlek, nåd och frihet. Dessa insikter är avgörande för att urskilja och omfamna sann kristen tro i en värld av många röster och tolkningar.


6 KÄNNETECKEN

1. Regelstyrning över relation

2. Mänskliga ansträngningar över guds nåd

3. Yttre skicklighet/prestation över inre förvandling

4. Sekterism och exklusivitet

5. Legalism över frihet

6. Makt och kontroll över tjänande ledarskapEtt falsk evangelium i den moderna kyrkan 

Jag har iakttagit en oroande tendens inom vissa moderna, bibeltrogna församlingar. Dessa församlingar, trots att de teologiskt betonar Kristi roll och rättfärdiggörelse genom tron, visar i praktiken en annan bild. Sträng religiositet, som liknar en modern variant av den judiska lagen, tar överhanden. Detta skapar en klyfta mellan tro och handling, där församlingarnas liv styrs av nytestamentliga principer och självskapade ”kristna regler”.


Denna paradox framträder tydligt när församlingarna i teorin omfamnar Kristi lära, men i praktiken följer en strikt religiositet som står i kontrast till den frihet som finns i Kristus. Denna tendens kan ibland inkludera ansträngningar för att lindra samvetet, vilket riskerar att leda bort från evangeliet om Guds nåd. Jag är inte en förespråkare av liberalism eller laglöshet, utan mitt mål är att använda Skriftens ljus för att avslöja och förstå den dolda innebörden bakom denna typ av "fromhet", vilket ofta är ett falskt evangelium.


En annan bekymmersam observation är hur vissa församlingar lägger överdriven vikt vid teologisk enighet, ibland på bekostnad av kärlek och enhet i Kristi kropp. Denna inställning blir uppenbar i debatter om tungotal eller specifika teologiska ståndpunkter, som felaktigt används som måttstock för frälsning. Jag har hört personer beskriva dem som tror på barndopet som "demonledda" eller kvinnor som inte bär slöja som "trotsiga syndare". Sådana uttalanden belyser en bristande förståelse för kärleken och acceptansen som beskrivs i Galaterbrevet: "Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv." (Galater 5:13-14).


Min oro sträcker sig även till de hierarkiska strukturerna och den obalanserade betoningen på manlig auktoritet i vissa kyrkor, vilket jag har sett leda till maktmissbruk och en diktatorisk kultur. Denna utveckling strider mot evangeliet om tjänande ledarskap och ödmjukhet. Jag har bevittnat hur vissa gemenskaper misslyckas med att skilja mellan auktoritärt och bibliskt ledarskap, vilket resulterar i en ohälsosam dynamik där församlingsmedlemmar blir beroende av enstaka "frontfigurer" och "stora lärare". Detta kan distrahera från personlig kommunikation med Herren.


Till sist, när det gäller att leva ett heligt liv, ställs frågan: "Om vi inte följer reglerna och buden i Bibeln, hur ska vi då leva heligt?" Galaterbrevet ger oss insikt: "Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek." (Galater 5:4-6).


Dessa iakttagelser bör leda oss till självrannsakan och reformering inom kyrkorna. Det är avgörande att ständigt reflektera över och återvända till Bibelns undervisning för att främja en gemenskap som är mer bibliskt grundad, nådefull och Kristus-centrerad. Som delar av Kristi kropp bör vi arbeta aktivt för att våra församlingar ska spegla den kärlek, nåd och frihet som evangeliet lär oss. Jag lämnar dig med denna fråga: Hur förstår du själv evangeliet?


Comments


bottom of page