top of page

Hur ska jag tolka löftena i psalm 91?


psalm 91

“ Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

(Psalm 91:14-16)


Psalm 91 är fantastisk och rik på tröst och uppmuntran, vilka stärker oss i svåra tider och samtidigt tjänar som poetisk och vacker undervisning om Guds egenskaper. I denna artikel dyker vi djupt in i Psalm 91 för att utforska de löften som den bär och deras betydelse i våra liv. Vi kommer att navigera genom det rika landskapet av Guds karaktär som den framträder i psalmen, och reflektera över hur dessa löften speglar sig i vår vardagliga kamp och vårt andliga sökande. Artikeln strävar efter att skapa en bro mellan de himmelska löftena och vår jordiska vandring, samt ge insikt i hur dessa bibliska ord kan forma vårt perspektiv på både nuet och evigheten.


De sju löftena i psalm 91

Här är sju underbara löften från Gud som jag har identifierat:


 1. Guds beskydd, vers 1-2 

 2. Räddning från fara, vers 3 

 3. Skydd mot rädsla och plåga, vers 5-6

 4. Säkerhet trots yttre förödelse, vers 7-8

 5. Guds änglars beskydd, vers 11-12

 6. Seger över fiender,  vers 13

 7. Guds svar på bön, vers 14-16 


Psalmen ger oss en bild av Gud som är både kraftfull och djupt omsorgsfull, en beskyddare och tillflykt för de troende. Han framställs som allsmäktig och allvetande, suverän över alla hot och faror. Psalmen belyser Guds personliga engagemang i de troendes liv, Hans förmåga att rädda och hela, samt Hans aktivitet i att skicka änglar till skydd. Dessa beskrivningar avslöjar en Gud som är både kärleksfull och mäktig, värdig förtroende och tillbedjan, och som ständigt är närvarande för att ge skydd och vägledning. Det är goda nyheter att lära känna och ha en relation med en sådan Gud!


Att tolka psalm 91 i livets utmaningar

Men hur bör dessa löften tolkas? Dör inte många av oss i sjukdomar? Upplever inte en hängiven troende som ropar till Gud misslyckanden och förluster? Svaren är ja: Vi dör av sjukdomar, vi upplever förluster och misslyckanden, och inte alla troende lever i materiell välstånd eller topphälsa. Det är en enkel observation att vi ibland står inför tuffa motgångar. Därför är frågan relevant för att få en mogen förståelse av Psalm 91:s löften: Hur ska den tolkas?


En vidare bild av verkligheten 

För att besvara frågan om tolkningen av Psalm 91:s löften, börjar jag med att utforska en bredare uppfattning av "verkligheten". Detta inkluderar en utvidgad förståelse av seger, förlust, sjukdom och fattigdom. Jag betraktar en andlig dimension där vår "inre människa" existerar och interagerar med Gud och det andliga. Denna andliga verklighet är inte fullt möjligt att uppleva för oss utom möjligen genom visioner, övernaturliga drömmar och andra andliga upplevelser. Jag föreställer mig detta som ett kontinuum, där ena änden representerar den fysiska världen (svart) och övergår till det gråa – symbolen för de andliga erfarenheterna och visionerna som leder oss närmare det vita, vilket representerar Guds rike. Det vita sträcker sig sedan in i en oändlig expanse där Gud existerar. Det är i detta gränsland mellan det svarta och det gråa där visioner och drömmar börjar, och erbjuder oss en glimt av den gudomliga verkligheten. Människan, fast i sin fysiska form, kan inte helt och hållet korsa över till detta vita – Guds rymd. Jag ser att tillgången till det gråa området, med dess olika nivåer och djup, styrs av Guds Ande snarare än av människan själv. En liten del av det gråa kan vara människans förmåga att medvetet fantisera, men den större, gränslösa delen som övergår till det vita är endast tillgänglig genom Guds Andes direkta ingripande. Denna "Guds rymd" är en annan dimension, kanske den som Paulus refererar till i Efesierbrevet 6 när han talar om "himlarymderna". I denna parallella verklighet bor delar av vår inre människa, och det är dit vi kommer att bege oss efter detta liv. 


Psalm 91:s relevans för våra liv

Psalm 91 beaktar denna vidare verklighet, inte bara den fysiska. Det är Paulus 'himlarymderna' eller det jag kallar 'Guds rymd' som psalmen tar hänsyn till. Den betraktar mänskligt liv, död och välfärd utifrån en evig tidslinje och i ett holistiskt perspektiv som också innefattar det andliga (Guds rymd). Därför kan man förlora i det fysiska livet men ändå segra i det eviga. Det fysiska livet är som en match, medan det eviga livet är mästerskapstävlingen. Med detta perspektiv i åtanke, låt oss analysera bilden av hot och faror som psalmen beskriver. Jag upptäcker följande:


 1. Jägarens/fågelfängarens snara

 2. nattens fasor,

 3. pilen som flyger om dagen,

 4. pesten som smyger i mörkret

 5. sjukdomen som härjar mitt på dagen.

 6. Tusen och tiotusen som faller

 7. Det onda som drabbar människor 

 8. Plågan som kan närma sig din hydda,

 9. Lejon och huggormar,

 10. unga lejon och drakar.


Farorna som Psalm 91 beskriver sträcker sig från vår fysiska värld till 'himlarymderna'. Detta ger anledning att utvidga min tidigare bild av det svart-grå-vita bandet med en annan dimension. På ena sidan, den djupare svarta delen, representerar en tillvaro bortom den fysiska världens gränser, ett mörker långt från Guds ljus. På den här sidan, i det djupare mörkret, möter vi det ultimata mörkret, bortom det fysiska livet. Farorna och ondskan i psalmen - jägarens snaror, nattens fasor, och lejonen - har sina motsvarigheter i vår värld i form av plåga, sjukdomar, och de onda krafter som företräds av figurativa lejon och drakar.


Tro och uthållighet

Det är i detta mörker som Kristus dog på korset, och där Paulus möjligen mötte sitt slut genom Nero. Men deras andar 'flög' som fåglar till det vita, eviga ljuset, för att förenas med sina fäder i Guds närvaro. Detta påminner oss om William Wallaces ord i filmen Braveheart: 'De kan ta våra liv, men inte ta vår frihet', och Kristus ord: 'Riv ner detta tempel, och på tre dagar ska jag bygga upp det igen” (Johannes 2:19). På detta sätt uppfylls Guds löften i psalmen i ljuset av det eviga och andliga:


'Han älskar mig, därför ska jag befria honom, och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.” (Psalm 91:14-16)


Dessa personer kanske förlorar den jordiska 'matchen' mot ondska, men i det stora 'mästerskapet' som redan är vunnet av Gud genom Kristus, är de segrare. Visst ser jag att Guds löften innefattar ett mått av välfärd, seger, beskydd och räddning även i detta liv. Men allt det jordiska, både gott och ont, måste ses i ljuset av vår eviga existens. Det vi upplever här och nu är temporärt och bör tolkas och förstås mot bakgrund av den eviga tillvaron som väntar oss. Detta perspektiv ger djup och mening till våra erfarenheter och utmaningar på jorden, och förstärker vår förståelse av Guds löften som sträcker sig bortom det vi kan se och beröra.


Två frågor reser sig framför mig

Efter att ha reflekterat över den djupare förståelsen av verkligheten som presenteras i artikeln, finns det två fascinerande frågor jag planerar att utforska vidare:


 1. Naturen av Guds välsignelser: Hur definierar vi välsignelser i ett universum där jordiska mått som seger, lycka och välstånd inte helt fångar deras essens? Denna fråga syftar till att utforska välsignelsernas andliga kvaliteter och deras verkliga betydelse i vårt andliga växande.

 2. Mänskliga utmaningar i en andlig verklighet: Med tanke på att Guds löften och välsignelser ofta är osynliga och andliga till sin natur, vilka utmaningar uppstår då för oss som är bundna av fysisk verklighet? Hur kan vi som lever i en materiell värld uppleva och “känna” det andliga som verkligt, speciellt när vi står inför lidandets påtagliga verklighet?


Om Gud så vill hoppas jag få utforska dessa frågor i en kommande artiklar.


Avslutande ord

Slutligen, artikeln gör gällande följande:


Psalm 91:s löften är bortom det fysiska: Det belyser hur dessa löften sträcker sig utöver jordisk framgång och välfärd.


Andlig förståelse av Guds karaktär: psalm 91 beskriver Guds natur som kraftfull och omsorgsfull, vilket ger tröst och hopp.


Leva i enlighet med Guds eviga plan: psalmen uppmuntrar oss att se utmaningar som delar av en större gudomlig plan bortom det jordiska livets gränser.


Dessa insikter kan hjälpa dig att navigera i livets svårigheter med en djupare förståelse och tillit till Guds plan, och att finna tröst och styrka i Hans ord i Psalm 91, oavsett omständigheterna.

Comments


bottom of page