top of page

Måndagen: Jesus rensning av templet, rättfärdigar inte bruk av våld

Matteus 21:12-13, Markus 11:15-18, Lukas 19:45-48

"Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste!"" (Matt 21:12-14)

Ni anar inte hur många gånger jag har hört denna historiska händelsen citeras för att rättfärdiga auktoritetsmissbruk, psykiska övergrepp och respektlöst handlande mot våra medmänniskor. Jag själv har använt mig av dessa verser för att rättfärdiga omoget och arrogant handlande gentemot mina medmänniskor av en annan trosuppfattning (detta ångrar jag djupt). Men Gud i sin storhet har låtit mig urskilja bättre och hjälp mig att med tiden bättre förstå budskapet i denna Bibelpassage. Jag ämnar att förklara passagens innebörd och sedan avsluta med fem sätt vi kan tillämpa passagen i syfte att växa andligt och bättre lära känna Herrens vägar.


Först, Jesus handling att rensa templet är en symbolisk handling som representerade en rening av Israels andliga tillstånd. Templet hade blivit en plats för affärer och korruption, vilket fördärvade det andliga livet för folket. Genom att rensa templet visade Jesus att han var emot korruptionen och hyckleriet som rådde i templet. Herren ville visa det rätta nämligen att Guds hus skulle vara en plats för bön och tillbedjan. Alltså en plats för att ha gemenskap med Gud, söka försoning, lära känna Honom och tillbe.


Herrens rening av templet representerar också en kritik mot de religiösa ledarna som hade svikit sitt uppdrag att leda folket och vara sanna medlare mellan människorna och Gud. Herren tillrättavisade deras avfall från Guds vilja, maktmissbruk, hyckleri, ritualism och exploatering av de fattiga och förtryckta i samhället.


Herrens våldsutövande blir en symbolisk handling snarare än ett faktiskt våldshandling. Hans agerande var inte fysisk skadlig utan snarare en demonstration av styrka och en uppmaning till att återgå till Guds vilja. Det finns flertalet andra ställen i Bibeln där Jesus tydligt tar avstånd från våld och istället uppmanar människor att älska sina fiender och vända andra kinden till. I Bergspredikan, i Matteus 5:39, säger Herren tydligt;

"Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.".


En tillrättavisning för oss idag

Om vi förstår Guds ord i ljuset av helheten i Jesus budskap kan vi inte finna i stöd för våldshandlingar i vad Han gör när Han rensar templet. Däremot finns det i Hans tillrättavisning till de dåtida religösa ledarna ett budskap och en varning som är aktuell för varje kristen idag. Det budskapet eller den varningen vill jag omformulera i form av tre frågor:

  • Hur vaktar du ditt hjärta? (Kom ihåg att ditt hjärta är till för att älska Gud)

  • Bevakar du ditt hjärta så att det inte blir ett rövarnäste?

  • Finns det i ditt liv spår av auktoritetsmissbruk, hyckleri och bristande barmhärtighet mot nödställda?


Rannsaka dig med akta dig för legalism!

Låt oss alla rannsaka oss själva och be Gud om kraft att överkomma genom Jesus. Men när du rannsakar dig själv kom också ihåg att inte gå in i den legalistiska vägen som de religösa ledarna på Jesus tid förespråkade - för detta blev de också tillrättavisade. Akta dig för att hamna i ett destruktivt skuldsättande av dig själv p. g. a. att du inte lever upp till Guds bud. Att misslyckas med att leva upp till Guds vilja är en hemsk sak men jag har goda nyheter för dig: Gud har förlåtit alla överträdelser du gjort, gör och kommer att göra tack vore Jesus Kristus villiga död på kortset för dina synders skull. Utrannsaka dig, be om förlåtelse, be om kraft att förändras/vända om och tacka för att det inte är genom din personliga perfektion du har frid med Gud, utan genom Jesus Kristus död. Ur detta faktum är det också en fantastiskt vacker sak att Jesus, offerlammet som tog vårt straff kommer in i templet (där lamm offras) och rensar den.


5 möjliga tillämpningar

Nu vill jag lämna dig med fem möjliga tillämpningar som kan härledas ur passagen i Matt 21:12-14. Flera tillämpningar är förstås möjliga under ledning av Herrens Ande, men här kommer 5 sådana:


  1. Prioritera andliga värden över materiella ting Jesus rensade templet från kommersiella och korrupta försäljare som utnyttjade andliga behov för personlig vinning. Som troende kan vi tillämpa detta genom att prioritera vårt andliga liv över våra materiella tillgångar och önskningar.

  2. Gör motstånd mot orättvisor Jesus var inte rädd att göra motstånd mot orättvisa och försvara de utsatta. Som troende kan vi tillämpa detta genom att stå upp mot orättvisa och förtryck i våra egna samhällen, oavsett om det är genom fredliga protester, social aktivism eller politiskt engagemang. Detta ska dock alltid göras på ett respektfullt sätt och inte genom varken sociala, psykiska eller fysiska våldshandlingar.

  3. Sträva efter att rena våra egna hjärtan När Jesus rensade templet, uppmanade han människor att återgå till en mer andlig inriktning. Som troende kan vi tillämpa detta genom att sträva efter att rena våra egna hjärtan från det som skiljer oss från Gud. Och istället fokusera på ett liv i bön och tjänande.

  4. Inte blanda in vår tro med ekonomisk vinning Jesus var mycket tydlig med att det inte var lämpligt att använda den andliga arenan för att tjäna pengar. Som troende kan vi tillämpa detta genom att undvika att blanda in vår tro med ekonomisk vinning eller att se vår tro som en produkt att sälja.

  5. Söka efter rena andliga miljöer Jesus ville ha en ren andlig miljö, och därför rensade han templet på korrupta försäljare. Som troende kan vi tillämpa detta genom att söka efter rena andliga miljöer, ett enkelt och bibeltroget sätt att utöva vår tro med ett tydligt andligt syfte. Detta kan ställas i kontrast mot ritualistiska religösa system, församlingsorganisationer präglade av kyrkostadgar, normer, regelverk eller traditioner som gör det allt svårare att leva efter Guds tydliga ord.
Comentarios


bottom of page