top of page

Meditation är en djupgående andlig praxis som hjälper oss att ha en levande relation med Gud och reflektera över vårt inre liv. Genom meditation kan vi närma oss Gud, bekänna våra synder, söka förlåtelse och uppleva Hans välsignelser på ett mer personligt sätt. I denna text kommer jag att beskriva hur jag personligen utformar min meditation i hopp om att det ska vara till uppbyggelse för läsaren.


Min personliga meditations utformning fokuserar på att:

  1. Se Gud och Hans härlighet genom Kristus Jesus.

  2. Bekänna mina egna synder.

  3. Be om nåd och förlåtelse.

  4. Själv förlåta andra.

  5. Be om välsignelser och beskydd.

  6. Lovprisa och tacka Gud genom Kristus Jesus.


Alla dessa delar i meditationen är högst relevanta och andliga förutsättningar för en sund relation till Gud. Jag vill dock kommentera några av delarna.


Syndabekännelsen

Först kommer syndabekännelsen. Här lägger jag tonvikt på att bekänna mina egna synder. Jag ägnar mycket tid åt att reflektera över deras förödande påverkan på mitt liv och de negativa konsekvenserna de har för min relation till Gud. När jag bekänner dem, är det viktigt för mig att känna dem emotionellt. De är inte bara misstag; de är verkliga överträdelser mot min Gud. Jag nöjer mig inte med att bara intellektuellt erkänna mina synder. Jag kräver av mig själv att varje ord jag uttalar under denna tid verkligen kommer från hjärtat, och det är ofta en smärtsam process.


Denna stund kan vara lång. Jag har en lista på min telefon som jag går igenom. Jag har många synder, och jag vill bekänna varje enskild synd inför Honom som rättvist dömer. Vissa synder är svårare att hantera än andra. En del har funnits med på listan länge, och jag bekämpar dem som man bekämpar en kronisk sjukdom. Ibland finner jag det svårt att identifiera mina synder, så jag ber om den Helige Andens hjälp för att få insikt och förmåga till självrannsakan. Jag lägger fram varje synd inför Gud.


Bön om förlåtelse

Efter detta ber jag om förlåtelse för mina synder. Även om jag vet att Gud förlåter, så har denna vetskap inte full betydelse för mig om jag inte känner en inre lättnad. Och det är verkligen en lättnad, samt en glädje, att veta att Han förlåter allt det hemska jag lägger framför Honom. Den glädje som kommer från förlåtelse är unik; den stärker och återställer modet i vår relation. Den ger en frid som också ger kraft och motivation. Det är mer än bara en känsla av lättnad; den bygger upp och förstärker.


Därefter ber jag om förlåtelse för min familjs, min släkts, mina vänners och min församlings synder. Jag anklagar inte andra i min bön. Ofta (men inte alltid) saknar jag specifik kunskap om andras synder, så jag ber generellt till Gud genom Jesus att Han ska förlåta deras synder och visa dem nåd. Jag nämner varje person vid namn, vilket gör att jag reflekterar över varje individ jag ber för, vilket gör att de känns mer närvarande i min bön.


För vägledning i min bön om förlåtelse vänder jag mig till psalmernas inspirerade språk. Jag ber också högt utifrån bibelverser som påminner mig om hur Gud har förlåtit oss genom Kristus Jesus. Jag gör mitt bästa för att djupt uppskatta Kristus Jesus underbara verk på korset. Jag låter Skriftens verser "gestalta" Kristus Jesus för mig, vilket ger mig levande bilder av Hans majestät. Denna del av bönen fyller mig med njutning och glädje, och jag ser till att meditera tillräckligt länge över Kristus Jesus underbara gärning tills mitt hjärta översvämmas av sann glädje.


Förlåta andra 

Det är just denna glädje som ger mig kraften att förlåta andra på samma sätt som jag själv har blivit förlåten. Utan denna genuina emotionella upplevelse av glädje och tacksamhet, hur skulle jag ha de psykologiska resurserna för att genuint förlåta andra? Förlåtelse skulle då enbart vara en teoretisk och intellektuell handling. Detta är inte nödvändigtvis fel, men det räcker inte för mitt verkliga andliga och emotionella välbefinnande och utveckling. Jag har en lista med namn i min telefon som jag regelbundet går igenom. Ja, jag känner att jag behöver förlåta personerna på denna lista varje dag. Vissa namn har varit där en längre tid, antingen för att mitt hjärta inte vill släppa taget eller för att de fortsätter att såra mig. Med stor glädje kan jag emellanåt ta bort flera namn från listan.


Bön om välsignelser 

Ju längre jag vandrar med Herren, desto mer inser jag vikten av att mottaga Hans välsignelser. Jag ägnar tid åt att genom psalmer och bibelverser be om Herrens välsignelser. En metod jag ofta använder är att be om välsignelser med hjälp av verser som står i kontrast till de synder jag kämpar med, eller verser som motsäger de påfrestningar jag upplever från fienden i mitt liv.


Jag betraktar Herrens välsignelser inte bara som något jag behöver be om, utan också som något jag behöver bli påmind om. Jag läser verserna om Herrens välsignelser högt, och ofta sätter jag dem till musik och sjunger dem. Även om vi som tillhör Kristus Jesus redan är välsignade, blir dessa välsignelser verkligt påtagliga för mig när jag uttalar dem högt inför mitt hjärta. Det känns som om verserna som beskriver välsignelserna också bär med sig dessa välsignelser och aktiverar dem när jag läser dem högt. "Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något enligt hans vilja, så hör han oss." (1 Johannes 5:14-15).


Genom denna meditationsprocess finner jag en djupare förståelse och uppskattning för Guds nåd och kärlek. Varje steg i meditationen hjälper mig att rensa mitt hjärta, förnya mitt sinne och stärka min relation med Gud. Det är en ständigt pågående resa, men genom att regelbundet praktisera denna meditation känner jag mig mer förankrad i min tro och mer redo att möta livets utmaningar med Guds vägledning.

Bibelverser

Se Gud och Hans härlighet genom Kristus Jesus

Psalm 121:1-5

Jag lyfter mina ögon

upp till bergen.

Varifrån skall min hjälp komma?

2 Min hjälp kommer från Herren,

som har gjort himmel och jord.

3 Inte skall han låta din fot vackla,

inte slumrar han som bevarar dig.

4 Nej, han som bevarar Israel,

han slumrar inte, han sover inte.

5 Herren bevarar dig,

Herren är ditt skydd

på din högra sida.


Hebreerbrevet 4:14-16

14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.


Bekänna mina egna synder

Här tar jag fram min lista och går igenom den. Medan jag går igenom listan har jag bilden av vem Gud också är för mig, nämligen:


Gud är en rättfärdig domare,

en Gud som dagligen

visar sin vrede.

13 Om någon inte vill omvända sig

slipar han sitt svärd,

sin båge spänner han

och gör den redo.

(Psalm 7:12-13)


Be om nåd och förlåtelse för mig själv och sedan andra

Här läser jag hela psalm 51 tre gånger minst eller till dess jag kan uppleva varje vers som mitt hjärtats egna rop till Herren.

Sedan ber jag om förlåtelse för varje person i min lista. Namnen är kategoriserade i familj, släkt, vänner, församling, otroende personer.


Själv förlåta andra

Sedan förlåter jag andra och går igenom min namn lista.


Matt 6:12-15

12 Och förlåt oss våra skulder,

såsom också vi förlåter dem

som står i skuld till oss.

13 Och för oss inte in i frestelse

utan fräls oss från den onde.

14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.


Be om välsignelser och beskydd

Här ber jag psalm 144 minst tre gånger eller till dess den fyller mig med förtröstan och tillit till min Guds löften i Kristus Jesus.


Jag ber okckså om att Herren ska välsigna alla jag har förlåtit och nämner varje person vid namn.


Lovprisa och tacka Gud genom Kristus Jesus

Här sjunger jag en valfri sång t. ex På dig min Gud förtröstar jag eller läser igenom en psalm och ger den melodi som jag kommer på i den stunden, på sistonne har jag sjungit psalm 121. Jag lägger längre ner några andra sånger som jag brukar sjuga.


Sånger

Länkar till undervisning

Ricards personliga meditation

Resurser för meditation:

Antal länkar

2

Antal såger

3

Antal verser

7

bottom of page