top of page

Innehåll

  • Introduktion och instruktioner

  • Verser

  • Sånger

  • Undervisning


Introduktion och instruktioner


Syfte och vägen dit

Meditationens syfte är att ge insikt och upplevelser kring vem Gud är, vem du är, och vad Gud har gjort för dig. Det övergripande målet med meditation är att du ska uppnå ett "sinnelag" eller vara i ett "sinnestillstånd" där tjänstgöring naturligt följer. Meditationen är därför indelad i följande delar:


  1. Guds allmakt

  2. Din syndfullhet

  3. Guds nåd i ditt liv genom Kristus

  4. Jesus Kristus som din förebild


Gå igenom alla dessa verser och sånger som en enhet. Lingera inte för länge vid någon särskild kategori av material. Det är kombinationen av dessa fyra kategorier som tillsammans leder dig till det önskade sinnelaget: tjänarens sinnelag. 


4 farliga avviekelser fån en levande relation med Gud

Jag hoppas snart kunna skriva några artiklar om vikten av 'sinnelag'/'state of mind'/'sinnestillstånd' som en avgörande grund för kristet följarskap och även skydd mot fem vanliga avvikelser:


1 - Ljumhet: Självbelåtenhet och avsaknad av en genuin passion eller hängivenhet för Gud. Att vara andlig likgiltig eller passiv i relation till Gud och Hans ord.


2 - Asketism: En livsstil präglad av självförnekelse, avhållsamhet och ofta sträng disciplin (Kolosserbrevet 2:20-23)


3 - Legalism: Fokuserar på att försöka uppnå rättfärdighet genom egna ansträngningar och strikt efterlevnad av regler och religiösa lagar, ofta (inte alltid) på bekostnad av nåd och relationen till Gud. (Matteus 23; Lukas 18:9-14)


4 - Fariseism: Är mycket lik legalims med sin överdriven betoning på lagens bokstav snarare än dess anda, skiljer sig dock på den överdrivna fokus på yttre fromhet, hyckleri och en attityd av självgodhet. (Galaterbrevet 5:1-6; Kolosserbrevet 2:16-23)


5 - Regelstyrd beteende/Traditionalism: En inställning eller praktik där individer följer kyrkliga traditioner, ritualer och regler strikt, ofta utan djupare förståelse eller inre övertygelse. Det kan ibland prioritera yttre efterlevnad framför en genuin, hjärtlig relation med Gud. (Markus 7:6-13; Kolosserbrevet 2:8)


Avvikelserna ovan gör det kristna livet fattigt, förmedlar inte de goda nyheterna om Jesus för mänskligheten och missleder lärjungen från rikedomen, njutningen och glädjen i att till höra Kristus Jesus våra Herre.

Bibelverser

Alla verser kommer ur SFB 1889


Guds allmakt

Jeremia 32:17 - ""O, Herre, Herre, se, du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt."


Amos 3:6 - "Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den?"


1 Krönikeboken 29:11-12 -

"Dig, Herre, tillhör storhet

och makt,

härlighet och glans och majestät,

ja, allt vad i himlen

och på jorden är.

Ditt, o Herre, är riket,

och du har upphöjt dig

till ett huvud över allt.

12 Rikedom och ära

kommer från dig,

du råder över allt,

och i din hand är kraft och makt.

Det står i din hand

att göra vad som helst,

stort och starkt."


Din syndfullhet

Romarbrevet 3:23 - "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud"


Romarbrevet 7:18-19 - "Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag."


Galaterbrevet 6:7-8 - "Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång... "


Guds nåd i ditt liv genom Kristus

Romarbrevet 6:23 - "Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre."


Jesaja 53:5 - "Han var genomborrad

för våra överträdelsers skull,

slagen för våra missgärningars skull.

Straffet var lagt på honom

för att vi skulle få frid,

och genom hans sår är vi helade."


1 Petrusbrevet 2:24 - "Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade."Jesus Kristus som din förebild

1 Johannesbrevet 2:6 - "Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde."


Filipperbrevet 2:5 - "Var så till sinnes som Kristus Jesus var."


Johannes 13:14-15 - "Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er. "

Sånger

Sjung till Herren en ny sång! Här några sånger som hjälper dig att uttrycka din känslor för Herren men som också stärker dig och uppmuntrar dig i din vandring.


Guds allmakt

Herren vår Gud är en Konung i makt och i ära

Gud när du andas över vår jordDin syndfullhet

Mer helighet giv mig

Oändlig nåd


Guds nåd i ditt liv genom Kristus

Klippan du som brasnt för mig

O salighet, o gåtfullhet

Bar du min börda


Jesus Kristus som din förebild

Se i tro blott på Jesus

Låt mig börja med dig
Länkar till undervisning

Här sund undervisning så att förstår bättra det du mediterar över.


Guds allmakt

The omnipotence of God, Steven Lawson


Din syndfullhet

On Gods Holiness and ours, av Joel Beeke


Guds nåd i ditt liv genom Kristus

Counted Righteous in Christ, av R. C. Sproul


Jesus Kristus som din förebild

Slaves of Christ, av John Macarthur


Tjänarens meditation

Resurser för meditation:

Antal länkar

4

Antal såger

9

Antal verser

12

bottom of page