top of page

Svenska baptistbekännelse från 1861​

Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.”

 

Romarbrevet 10:10

Den trosbekännelse som de svenska baptisternas konferens år 1861 antog som ett uttryck för den baptistiska trosuppfattningen. (Varsamt språkligt reviderad 2018)

 

 

1. OM SKRIFTEN

Vi tror att både Gamla och Nya testamentets heliga skrifter (undantaget de apokryfiska böckerna) är ingivna av Gud samt utgör den enda och fullkomliga regeln för kristen tro och levnad.

 

 

2. OM GUD

Vi tror att det endast finns en, levande och sann Gud, som är Ande, oändlig i alla fullkomligheter – som har skapat, uppehåller och regerar över allting och som uppenbarat sig i tre jämlika personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

 

 

3. OM MÄNNISKAN

Vi tror att den första människan Adam, skapades helig efter Guds avbild, men föll genom frivillig överträdelse av Guds lag till ett tillstånd av synd och död, och att alla hans efterkommande, som en följd därav, har ärvt hans fördärv, saknar all vilja att omvända sig till Gud och all förmåga att fullkomligt hålla Hans lag och att de därför är skyldiga till Guds vrede och till evigt straff.

 

 

4. OM JESUS

Vi tror att vår Herre Jesus Kristus, som i sin person förenande sann Gudom med sann mänsklighet, genom sin fullkomliga lydnad av Guds lag och sin försoningsdöd har öppnat för alla en väg till återlösning och frälsning ifrån detta förtappade tillstånd, samt att var och en som av hjärtat tror på honom får del av denna återlösning och frälsning, utan någon egen förtjänst eller värdighet.

 

 

5. OM EVANGELIET

Vi tror att evangelium, det glada budskapet om den salighet som förvärvas genom Kristus, bör predikas för alla människor; att var och en som hör evangeliet är skyldig att omvända sig – det vill säga, att med sorg i hjärtat inför Gud bekänna och överge sina synder – och samtidigt tro på Kristus som sin ende och alltillräcklige Frälsare; samt att var och en som vägrar en sådan omvändelse därigenom drar över sig en än svårare fördömelse.

 

 

6. OM TRO

Vi tror att den frälsande tron är en Guds gåva och helt och hållet en frukt av den Helige Andes verk genom ordet, att alla frälsta av Fadern har blivit givna åt Sonen och i honom utvalts till salighet och barnaskap innan denna världens grund blev lagd; samt att vi med yttersta flit bör söka förvissning om vår egen utväljelse.

 

 

7. OM LAGEN

Vi tror att den gudomliga lagens ändamål är att utgöra:

  • i. en tygel att hindra de ogudaktiga från att utöva sina hjärtans alla onda avsikter,

  • ii. en fostrare som för syndare till Kristus genom att visa dem Guds rättvisa krav och vrede över synden, deras egen oförmåga att uppfylla dessa krav och därigenom deras behov av nåd och syndernas förlåtelse,

  • iii. en regel för de troendes liv att efterföljas enligt nya förbundets principer, —samt att lagen i och för dessa bruk bör inskärpas hos alla.

 

 

8. OM DOPET

Vi tror att dopet bör erbjudas endast sådana, som själva har avlagt en trovärdig bekännelse av en levande tro på Kristus; att det bör förrättas genom att hela människans nedsänks i vatten; samt att det bör föregå upptagandet i medlemskap och deltagande i Herrens måltid.

 

 

9. OM FÖRSAMLINGEN

Vi tror att en sann kristen församling är en gemenskap av troende och döpta kristna som har överenskommit med varandra att söka hålla allt vad Herren har befallt:

  • att hålla offentliga gudstjänster,

  • att under den Heliga Andes ledning, bland sig själva utvälja herdar eller äldste och tjänare (diakoner);

  • att utöva dop, Herrens måltid och kristlig församlingsdisciplin;

  • att befrämja gudsfruktan och broderlig kärlek;

  • att bidra till evangeliets utbredande;

—samt att varje sådan församling är en oberoende gemenskap, fristående i förhållande till alla andra kristna församlingar och erkänner endast Kristus som sitt överhuvud.

 

 

10. OM SÖNDAGEN

Vi tror att den första dagen i veckan av de apostoliska församlingarna hölls helig som Herrens dag i stället för den judiska sabbaten, samt att vi därför framförallt denna dag bör samlas till gudstjänst och övning i gudsfruktan.

 

 

11. OM DEN VÄRLDSLIGA REGERINGEN

Vi tror att den världsliga regeringen är förordnad av Gud och att det är vår plikt att hedra och be för dess ämbetsmän, samt i allting lyda landets lagar, så långt de inte tydligt strider emot Kristi lag.

 

 

12. OM VÄRLDENS SLUT

Vi tror att denna värld skall få ett slut, att vår Herre Jesus Kristus på den yttersta dagen åter ska uppenbara sig på jorden, uppväcka de döda från deras gravar och hålla allmän dom där alla ogudaktiga ska bli oåterkalleligen dömda till evigt straff, men alla troende och rättfärdiga högtidligen ges besittning av det rike som var berett för dem från världens begynnelse.

bottom of page