top of page

Kärlek som det främsta valet (1 Kor 13:11-13)

Kärlek som det främsta valet (1 Kor 13:11-13)

Första Korintierbrevet 13:11-13


11 När jag var barn
talade jag som ett barn,

tänkte som ett barn och

förstod som ett barn.

Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 

12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild,

men då ska vi se ansikte mot ansikte. 

Nu förstår jag bara till en del,

men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. 

13 Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.


2 Budskap

  • Verserna behandlar Paulus erfarenheter av tillväxt och förändring, samt mänskliga begränsningar i andlig mognad och förståelse för världen.

  • De uppmanar till ödmjukhet och försiktighet i våra antaganden om kunskap och förståelse.

  • Paulus reflekterar över nuvarande förståelses oskärpa och framtidens fullständiga förståelse genom uttryck som "då ska jag se ansikte mot ansikte".

  • Fullständig kunskap och insikt antyds komma från ett personligt möte, möjligtvis med Jesus, där vi uppnår klarhet och fullständig kännedom.

  • Verserna lyfter fram att verklig klarhet, förståelse och kännedom handlar om relationen med Jesus och att möta Honom ansikte mot ansikte.

  • "Sanning" presenteras inte som ett koncept utan som en person, Kristus Jesus.

  • Tro, hopp och kärlek framställs som eviga principer, med kärlek som den största.


3 Reflektionsfrågor

FRÅGA 1

På vilka sätt kan vi odla en djupare ödmjukhet och försiktighet i vår strävan efter kunskap och förståelse, särskilt när det gäller andliga sanningar och vår förståelse för världen omkring oss?


FRÅGA 2

Hur påverkar insikten om att vår nuvarande förståelse är "gåtfull" eller "oskarp" ditt sätt att närma dig livets frågor och utmaningar? På vilket sätt kan detta perspektiv förändra ditt sätt att relatera till andra som kan ha olika uppfattningar eller övertygelser?


FRÅGA 3

Reflektera över idén att fullständig förståelse och kännedom uppnås genom ett personligt möte med Jesus. Hur kan denna förväntning på framtida klarhet och fullkomlig kännedom påverka ditt sätt att leva och agera i din vardag? Finns det specifika områden i ditt liv där denna insikt kan leda till förändring eller förnyelse?


FRÅGA 4

Diskutera betydelsen av Paulus slutsats att tro, hopp och kärlek är de eviga principerna som består och binder samman allt. Hur kan denna förståelse påverka dina prioriteringar och beslut i det dagliga livet? På vilka konkreta sätt kan du leva ut dessa principer i dina relationer, ditt arbete och ditt samhällsengagemang?


4 Förslag på böneämne

Vers 11: Bön om mognad och avläggande av det barnsliga.

Bön: "Herre, hjälp mig att växa i andlig mognad, att tala, tänka och förstå med vishet som speglar min tillväxt i Dig. Låt mig lägga bort det barnsliga i min tro och i mitt sätt att närma mig livet, så att jag kan leva och agera som den vuxne Du kallar mig att vara."


Vers 12: Bön om klarhet och insikt.

Bön: "Gud, även om jag nu ser och förstår som genom en gåtfull spegelbild, ber jag om Din vägledning mot en djupare klarhet och insikt. Förbered mitt hjärta för den dag då jag ska se Dig ansikte mot ansikte, och låt varje steg jag tar föra mig närmare den fullständiga förståelsen av Din kärlek och sanning."


Vers 12 (fortsättning): Bön om fullständig kännedom.

Bön: "Allsmäktige Gud, jag längtar efter den dag då jag kommer att känna fullkomligt, precis som jag själv har blivit fullkomligt känd av Dig. Öka min längtan efter den intima kunskapen om Dig, och hjälp mig att finna frid i det faktum att Du redan känner mig fullständigt och älskar mig villkorslöst."


Vers 13: Bön om att förankra livet i tro, hopp och kärlek.

Bön: "Herre, låt tro, hopp och kärlek förbli de grundläggande pelarna i mitt liv. Jag ber särskilt att kärleken ska vara den största och mest framträdande i allt jag gör, för genom kärleken blir min tro levande och mitt hopp meningsfullt. Hjälp mig att spegla Din kärlek i varje handling och i varje ord, så att mitt liv blir ett vittnesbörd om Din nåd."


5 Tips på sång

Jag lyfter ögat mot himmelen

bottom of page