top of page

Människor i de sista tiderna och den felriktade kärleken (2 Tim 3:1-5)

Människor i de sista tiderna och den felriktade kärleken (2 Tim 3:1-5)

AndraTimotiusbrevet 3:1-5


1 Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. 2 Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!


2 Budskap

  • Temat är missriktad kärlek, belyst genom uttryck som "egenkära, pengakära", "kärlekslösa", och "älskar njutning mer än Gud".

  • Dessa fraser illustrerar mänskliga tillstånd präglade av destruktiva egenskaper med negativa konsekvenser för individen och dess omgivning.

  • Texten uppmanar till självreflektion över individens relation med Gud och beteenden, snarare än att döma andra.

  • Genom att reflektera över tidigare undervisning om kärlek, underlättas förståelsen för kärlekens sanna natur genom att observera effekterna av dess motsats.


3 Reflektionsfrågor

FRÅGA 1

Hur ser du tecken på missriktad kärlek i dagens samhälle, och på vilka sätt kan dessa tendenser påverka din egen andliga tillväxt och ditt förhållande till Gud?


FRÅGA 2

På vilka sätt kan du aktivt motverka utvecklingen av egenskaper som "egenkärlek" och "pengakärlek" i ditt eget liv? Ge exempel på konkreta steg du kan ta för att prioritera en gudcentrerad kärlek framför självcentrerade begär.


FRÅGA 3

Reflektera över begreppet "ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft". Hur kan du säkerställa att din tro inte bara är yttre utan genomsyras av en djup och äkta relation med Gud?


FRÅGA 4

I ljuset av versernas varningar, på vilka sätt kan du bidra till att skapa en miljö i din gemenskap där äkta kärlek, tacksamhet och gudsfruktan blomstrar? Diskutera praktiska sätt att uppmuntra och stödja varandra i denna andliga resa.


4 Förslag på böneämne

Bön för Insikt och vägledning:

"Herre, upplys mig om de svåra tiderna som nämns, och hjälp mig att se och förstå tecknen på missriktad kärlek i mitt eget liv och i världen omkring mig. Ge mig visdom att navigera dessa tider med Din kärlek som min kompass."


Bön mot självcentrering:

"Gud, befria mig från fällorna av att vara egenkär och pengakär. Lär mig att lägga bort självcentrerade begär och att istället söka Din vilja och väg för mitt liv. Hjälp mig att prioritera Din kärlek och Din tjänst framför världens lockelser."


Bön för äkta gudsfruktan:

"Allsmäktige Fader, bevara mig från att bara ha ett sken av gudsfruktan. Jag ber att min tro ska vara äkta och kraftfull, reflekterande Din närvaro i mitt liv. Låt min tro vara rotad i en verklig och levande relation med Dig."


Bön för kärlek och försonlighet:

"Herre, i en tid av kärlekslöshet och oförsonlighet, fyll mitt hjärta med Din obeskrivliga kärlek. Gör mig till en kanal för Din kärlek, tålamod och försoning, och hjälp mig att sprida ljus där mörker råder."


5 Tips på sång

Blott en dag, ett ögonblick i sänder

bottom of page