top of page

Vad är kärlek? (1 Kor 13:1-10)

Vad är kärlek? (1 Kor 13:1-10)

Första Korintierbrevet 13:1-8


1 Om jag talar både människors och änglars språk

men inte har kärlek, är jag bara ekande brons

eller en skrällande cymbal.

2 Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter

och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek,

så är jag ingenting.

3 Och om jag delar ut allt jag äger

och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek,

så vinner jag ingenting.

 

2 Budskap

  • Verserna adresserar frågan om vad som definierar Gud som kärlek.

  • Kärlek beskrivs som en oumbärlig del i det man göra, inte bara en känsla eller avsikt.

  • Ett mönster finns som pekar på Guds givande av sin son som den ultimata förebilden för kärlek.

  • Detta utmanar de troende i att granska huruvida de har kärlek i sin vandring med Gud.

  • På korset visas kärlek genom handlingar av nåd och förlåtelse samt genom avståndstagande från själviskhet och synd. Och frånga ställs huruvida dessa komponenter finns i vår vandring med Jesus.


3 Reflektionsfrågor

Fråga 1

På vilka sätt kan vi se Kristi kärlek i våra egna liv, speciellt i de stunder där vi står inför svårigheter eller motgångar? Reflektera över personliga erfarenheter där ni känt Guds närvaro genom andra eller genom egna handlingar som speglar Kristi kärlek.


Fråga 2

Kristi gärning på korset är kärlekens ultimata bevis. Hur kan denna insikt påverka vår vandring som kristna? Diskutera hur denna förståelse kan förändra vårt sätt att hantera konflikter och utmaningar.


4 Förslag på bönetema för verserna 1 till 3

Vers 1: Bön om att Guds kärlek ska genomsyra våra ord och handlingar, så att vårt tal blir mer än tomma ljud.

Bön: "Herre, låt mina ord vara genomdränkta av Din kärlek, så att jag talar med sann vishet och medkänsla snarare än tomma ekon."


Vers 2: Bön om att kärlek ska vara grunden för vår kunskap, tro och våra andliga gåvor.

Bön: "Gud, fyll mig med en kärlek som överstiger all kunskap, tro och profetiska gåvor, så att mina handlingar och tro tjänar i kärlekens tjänst."


Vers 3: Bön om att våra offer och handlingar av generositet ska vara rotade i kärlek.

Bön: "Fader, låt min generositet och de offer jag ger, vara grundade i äkta kärlek, så att mina gärningar bär frukt i andras liv."5 Tips på sång

Psalm 209 Blott en dag

bottom of page