top of page

Vad är kärlek? (1 Kor 13:1-10)

Vad är kärlek? (1 Kor 13:1-10)

Första Korintierbrevet 13:1-8


1 Om jag talar både människors och änglars språk

men inte har kärlek, är jag bara ekande brons

eller en skrällande cymbal.

2 Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter

och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek,

så är jag ingenting.

3 Och om jag delar ut allt jag äger

och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek,

så vinner jag ingenting.


4 Kärleken är tålig och mild.

Kärleken avundas inte,

den skryter inte,

den är inte uppblåst.

5 Den beter sig inte illa,

den söker inte sitt,

den brusar inte upp,

den tänker inte på det onda.

6 Den gläder sig inte

över orätten

men gläds med sanningen.

7 Allt bär den, allt tror den,

allt hoppas den,

allt uthärdar den.

8 Kärleken upphör aldrig.

Men profetiorna ska försvinna,

tungomålen ska tystna

och kunskapen försvinna.

 

2 Budskap

  • Verserna adresserar frågan om vad som definierar Gud som kärlek.

  • Kärlek beskrivs som en oumbärlig egenskap eller handlingsval, inte bara en känsla eller avsikt.

  • Kärlekens egenskaper delas in i sju påbud (handlingar kärlek utför) och åtta förbud (det kärlek undviker).

  • Texten ger insikt i Guds heliga standarder för kärlekens essens och praktisk vägledning.

  • Kriterierna för kärlek personifieras i Kristus Jesu gärning på korset, där påbud och förbud sammanflätas.

  • På korset visas kärlek genom handlingar av nåd och förlåtelse samt genom avståndstagande från själviskhet och synd.


3 Reflektionsfrågor

Fråga 1

På vilka sätt kan vi se Kristi kärlek i våra egna liv, speciellt i de stunder där vi står inför svårigheter eller motgångar? Reflektera över personliga erfarenheter där ni känt Guds närvaro genom andra eller genom egna handlingar som speglar Kristi kärlek.


Fråga 2

Hur kan vi praktiskt tillämpa påbuden och förbuden av kärlek, som beskrivs i 1 Korintierbrevet 13, i våra dagliga relationer med familj, vänner och kollegor? Diskutera specifika exempel där ni antingen lyckats eller misslyckats med att leva ut dessa principer.


Fråga 3

I vilka situationer finner ni det svårast att upprätthålla kärlekens "påbud" och undvika kärlekens "förbud"? Reflektera över de hinder ni upplever och diskutera möjliga strategier för att övervinna dessa.


Fråga 4

Kristi gärning på korset är kärlekens ultimata bevis. Hur kan denna insikt påverka vårt sätt att se på förlåtelse och självuppoffring i våra egna liv? Diskutera hur denna förståelse kan förändra vårt sätt att hantera konflikter och utmaningar.


4 Förslag på bönetema för verserna 1 till 8

Vers 1: Bön om att Guds kärlek ska genomsyra våra ord och handlingar, så att vårt tal blir mer än tomma ljud.

Bön: "Herre, låt mina ord vara genomdränkta av Din kärlek, så att jag talar med sann vishet och medkänsla snarare än tomma ekon."


Vers 2: Bön om att kärlek ska vara grunden för vår kunskap, tro och våra andliga gåvor.

Bön: "Gud, fyll mig med en kärlek som överstiger all kunskap, tro och profetiska gåvor, så att mina handlingar och tro tjänar i kärlekens tjänst."


Vers 3: Bön om att våra offer och handlingar av generositet ska vara rotade i kärlek.

Bön: "Fader, låt min generositet och de offer jag ger, vara grundade i äkta kärlek, så att mina gärningar bär frukt i andras liv."


Vers 4-5: Bön för tålamod, ödmjukhet och ett kärleksfullt beteende mot andra.

Bön: "Herre, lär mig att älska med tålamod och ödmjukhet, att inte vara avundsjuk eller stolt, och att alltid söka det bästa för andra."


Vers 6: Bön om att glädjas i sanning och avstå från att finna nöje i orätt.

Bön: "Gud, hjälp mig att glädjas med sanningen och vända mig bort från orättvisa, så att min glädje återspeglar Din rättfärdighet."


Vers 7: Bön om styrka att bära, tro, hoppas och uthärda allting i kärlek.

Bön: "Herre, ge mig kraft att i kärlek bära allt, tro på allt gott, hoppas och uthärda genom alla prövningar."


Vers 8: Bön om att förstå och leva i den eviga kärleken som aldrig tar slut.

Bön: "Fader, låt mig förankra mitt liv i den kärlek som aldrig upphör, över all föränderlig kunskap och gåvor."


5 Tips på sång

Psalm 209 Blott en dag

bottom of page