top of page
rickoli._A_person_looking_to_the_sky_where_a_luminous_cross_is__a1f1016e-ce5a-4017-9644-08

Om vår tro

"Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen."

Matteusevangeliet 10:32

Kristus i centrum, trogen till Bibeln och öppen för en mångfald av teologiska perspektiv — FigTree Ministries fokuserar på andlig utveckling och kristen gemenskap. Vi tror på Guds nåd och kärlek och strävar efter att fördjupa relationen med Kristus genom bibeltrogen undervisning och ekumenisk enighet.

Jesus centrerad

KRISTUS CENTRERAD

Vi är fokuserade på Kristus som kärnan i vår tro och livsstil

Guds centrerad

REFORMERAD

Vi är delvis influerade av den reformerta protestantiska teologiska traditionen och dess syn på Guds suveränitet, men vi anammar den inte okritiskt!

Trogen Bibeln

BIBELTROGEN

Vi ser på Bibeln som Guds ofelbara och auktoritativa ord, och strävar efter att följa dess läror.

Kärlek och nåd från Jesus

NÅD OCH KÄRLEK

Oavsett var du har varit eller vem du är, välkomnar Gud dig med öppna armar

Kristus i centrum

Vi är kristuscentrerade, vilket innebär att vi lägger särskild vikt vid Jesus Kristus—Hans person och Hans verk—som kärnan i vår tro och praxis. Vi ansluter oss till den tro som har varit en del av den globala kristna kyrkan genom tiderna, en tro som är förankrad i de tre fornkristna trosbekännelserna: den apostoliska, den nicaenska och den athanasianska. Dessa trosbekännelser fungerar som skydd mot avvikande läror och bevarar kritiska bibliska sanningar, som treenigheten och Kristi natur. Att ha en kristen tro för oss innebär att leva i enlighet med dessa grundläggande läror och att sträva efter en djupare relation med Kristus.

Reformerad men inte reformert

Vi lägger stor vikt vid att bevara enigheten inom Kristi kropp och att bedriva en sann och biblisk ekumenik. Vi strävar efter att uppmuntra till enighet och frihet i Kristus, vilket innebär att vi söker samarbete och gemenskap med andra kristna samfund, samtidigt som vi håller fast vid kärnläror som är grundade i Bibeln.

Vår teologiska hållning är influerad av reformert tänkande, särskilt dess betoning på Guds suveränitet, vilket vi uppskattar starkt. Vi fokuserar på detta på ett icke-dogmatiskt sätt, samtidigt som vi erkänner och värderar människans fria vilja och frihet. Vi ser Skriften som högsta auktoritet, och är inte bundna till reformert teologi, eklesiologi eller kyrkotradition. Vår inställning är att omfamna en mångfald av kyrkliga uttryck och praxis som harmonierar med Bibelns kärnläror om Kristus.

Bibeltrogen

Vi betraktar Bibeln som Guds ofelbara och auktoritativa ord och strävar, med hjälp av Guds Ande, efter att rätt förstå och följa dess läror. Detta står i kontrast till liberalteologer, som tenderar att vara mer flexibla i sin skrifttolkning och riskerar att anpassa Skriftens budskap till moderna normer, vilket kan leda till att dess ursprungliga innebörd förvanskas.

Vi är konfessionella i den bemärkelsen att vi ställer oss bakom de apostoliska och nicaenska trosbekännelserna som uttryck för kärnläror i den kristna tron. Dessa bekännelser fungerar som en teologisk grund och skyddar oss mot avvikande läror. Även om vi kan finna några läror från t ex den baptistiska bekännelsen från 1689 teologiskt givande, ställer vi oss inte bakom den. Vår primära auktoritet är Bibeln, och det är genom Guds Ande som vår lärare att vi söker djupare förståelse och vägledning.

Genom att hålla fast vid dessa principer, strävar vi efter att bevara enigheten inom Kristi kropp och att bedriva en sann och biblisk ekumenik. Vi uppmuntrar till enighet och frihet i Kristus, vilket innebär att vi är öppna för samarbete och gemenskap med andra kristna samfund som delar vår bibliska grundsyn.

Nåd och kärlek

Oavsett var du har varit eller vem du är, välkomnar Gud dig med öppna armar. Vi tror fast på att Gud kommer att förändra alla som helt och fullt överlåter sig till Honom, både till och genom helighet. Detta innebär en inre förändring som reflekteras i vårt yttre liv och våra relationer.

Vi tar avstånd från liberal kristendom, som vi anser förvanskar Bibelns klara budskap. Samtidigt distanserar vi oss från överdrivet konservativa rörelser som inskränker den troendes frihet i Kristus genom en osund användning av tradition, legalism eller intolerans. Vi strävar efter att vara en miljö där människor kan växa i sin relation med Gud utan att kränka, skada, förolämpa eller visa likgiltighet för sina medmänniskor.

Vi är övertygade om att Gud kallar oss att vända om från våra egna vägar och följa Honom. Detta innebär en ständig process av andlig utveckling och förändring i samklang med Guds vilja och ledning. Vår bön är att vara en plats där detta kan ske på ett sätt som gör Kristus synlig och ärad, och där alla kan komma att uppleva Hans djupa kärlek. Vi tror att när detta görs på rätt sätt, kommer sanningen att tala för sig själv, och Kristus kommer att vara centrum för allt vi gör.

Kristen tro
Reformerad tradition
Bibeltrogen
Nåd och kärlek
TROSBEKÄNNELSE

FigTrees bekännelser

Vi bekänner oss till den apostoliska och nicaenska trosbekännelsen som vår teologiska grund. Dessa bekännelser uttrycker kärnläror i den kristna tron och fungerar som en stabil grundval för vår gemenskap och undervisning. Dessa bekännelser hjälper oss att hålla en klar och biblisk förståelse av Guds ord och att bevara enigheten inom Kristi kropp.

bottom of page