top of page

Om vår tro

"Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen."

Matteusevangeliet 10:32

Kristus i centrum, trogen till Bibeln och öppen för en mångfald av teologiska perspektiv—FigTree Ministries fokuserar på andlig utveckling och kristen gemenskap. Vi tror på Guds nåd och kärlek och strävar efter att fördjupa relationen med Kristus genom bibeltrogen undervisning och ekumenisk enighet.

Christian.png

KRISTUS CENTRERAD

Vi är fokuserade på Kristus som kärnan i vår tro och livsstil

Reformed.png

REFORMERT

Vi är något påverkade av den protestantiska reformerta teologiska traditionen. Men följer den inte slaviskt!

Bible faithfull.png

BIBELTROGEN

Vi ser på Bibeln som Guds ofelbara och auktoritativa ord, och strävar efter att följa dess läror.

Grace and love.png

NÅD OCH KÄRLEK

Oavsett var du har varit eller vem du är, välkomnar Gud dig med öppna armar

Kristus i centrum

Vi är kristuscentrerade, vilket innebär att vi lägger särskild vikt vid Jesus Kristus—Hans person och Hans verk—som kärnan i vår tro och praxis. Vi ansluter oss till den tro som har varit en del av den globala kristna kyrkan genom tiderna, en tro som är förankrad i de tre fornkristna trosbekännelserna: den apostoliska, den nicaenska och den athanasianska. Dessa trosbekännelser fungerar som skydd mot avvikande läror och bevarar kritiska bibliska sanningar, som treenigheten och Kristi natur. Att ha en kristen tro för oss innebär att leva i enlighet med dessa grundläggande läror och att sträva efter en djupare relation med Kristus.

Reformert perspektiv

Vi lägger stor vikt vid att bevara enigheten inom Kristi kropp och att bedriva en sann och biblisk ekumenik. Vi strävar efter att uppmuntra till enighet och frihet i Kristus, vilket innebär att vi söker samarbete och gemenskap med andra kristna samfund, samtidigt som vi håller fast vid kärnläror som är grundade i Bibeln.

När det gäller vår teologiska inriktning är vi reformerta i vår bibeltolkning, vilket betyder att vi ser Skriften som den högsta auktoriteten i frågor om tro och liv. Vi betonar Guds suveränitet och nådens roll i frälsningen. Däremot är vi inte strikt reformerta när det kommer till eklesiologi eller kyrkotradition. Detta innebär att även om vi värdesätter den reformerta traditionens teologiska insikter, är vi öppna för en mångfald av kyrkliga uttryck och praxis, så länge de är i linje med biblisk undervisning.

Bibeltrogen

Vi ser på Bibeln som Guds ofelbara och auktoritativa ord, och med hjälp av Guds Ande strävar vi efter att förstå och följa dess läror i vår dagliga vandring. Detta skiljer oss från liberalteologer, som ofta är mer flexibla i sin tolkning av Skriften och kan anpassa dess budskap till moderna kulturella och sociala normer.

Vi är konfessionella i den bemärkelsen att vi ställer oss bakom de apostoliska och nicaenska trosbekännelserna som uttryck för kärnläror i den kristna tron. Dessa bekännelser fungerar som en teologisk grund och skyddar oss mot avvikande läror. Även om vi finner den baptistiska bekännelsen från 1689 teologiskt givande, ställer vi oss inte formellt bakom den. Vår primära auktoritet är Bibeln, och det är genom Guds Ande som vår lärare att vi söker djupare förståelse och vägledning.

Genom att hålla fast vid dessa principer, strävar vi efter att bevara enigheten inom Kristi kropp och att bedriva en sann och biblisk ekumenik. Vi uppmuntrar till enighet och frihet i Kristus, vilket innebär att vi är öppna för samarbete och gemenskap med andra kristna samfund som delar vår bibliska grundsyn.

Nåd och kärlek

Oavsett var du har varit eller vem du är, välkomnar Gud dig med öppna armar. Vi tror fast på att Gud kommer att förändra alla som helt och fullt överlåter sig till Honom, både till och genom helighet. Detta innebär en inre förändring som reflekteras i vårt yttre liv och våra relationer.

Vi tar avstånd från liberal kristendom, som vi anser förvanskar Bibelns klara budskap. Samtidigt distanserar vi oss från överdrivet konservativa rörelser som inskränker den troendes frihet i Kristus genom legalism eller intolerans. Vi strävar efter att vara en miljö där människor kan växa i sin relation med Gud utan att kränka, skada, förolämpa eller visa likgiltighet för sina medmänniskor.

Vi är övertygade om att Gud kallar oss att vända om från våra egna vägar och följa Honom. Detta innebär en ständig process av andlig utveckling och förändring i samklang med Guds vilja och ledning. Vår bön är att vara en plats där detta kan ske på ett sätt som gör Kristus synlig och ärad, och där alla kan komma att uppleva Hans djupa kärlek. Vi tror att när detta görs på rätt sätt, kommer sanningen att tala för sig själv, och Kristus kommer att vara centrum för allt vi gör.

Kristen tro
Reformerad tradition
Bibeltrogen
Nåd och kärlek
TROSBEKÄNNELSE

FigTrees bekännelser

Vi bekänner oss till den apostoliska och nicaenska trosbekännelsen som vår teologiska grund. Dessa bekännelser uttrycker kärnläror i den kristna tron och fungerar som en stabil grundval för vår gemenskap och undervisning. Även om vi finner formuleringar från den Svenska baptistbekännelsen från 1861 teologiskt givande, är det de apostoliska och nicaenska trosbekännelserna som vi formellt ställer oss bakom. Dessa bekännelser hjälper oss att hålla en klar och biblisk förståelse av Guds ord och att bevara enigheten inom Kristi kropp.

bottom of page